Adatkezelési szabályzat

 

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Kérjük, hogy a webshop használata és különösen személyes adat megadásával járó szolgáltatás igénybevétele előtt olvassa el figyelmesen!

A www.margaretahaz.com weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) a Grácz Kft. (1201 Budapest, Tinódi u. 60., továbbiakban: „Margaréta-Ház”) honlapja, a weboldallal kapcsolatosan kezelt személyes adatok kezelője a Margaréta-Ház.

A Margaréta-Ház a weboldal működtetése során az alábbi adatkezelési és adatvédelmi szabályokat alkalmazza, figyelemmel a mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályokra, jogszabályi és hatósági előírásokra (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Adatvédelmi tv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényre).

A Margaréta-Ház számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása.

Személyes adatot a jogszabály által előírt adatkezelés kivételével kizárólag önkéntes beleegyezés és előzetes tájékoztatás alapján, az előzetes tájékoztatásnak megfelelő módon és mértékben kezelünk. Személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, hozzájárulása nélkül nem használjuk fel, és nem tesszük hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik személy részére, megtesszük azon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek azok védelméhez szükségesek.

Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése és feldolgozása előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű tájékoztatást adunk az adatfelvétel és adatkezelés módjáról, céljáról, időtartamáról és elveiről.

A félreértések elkerülése és a felvilágosult hozzájárulás érdekében kérjük: amennyiben előzetes tájékoztatásunk nem egyértelmű az Ön számára, vagy azt meghaladóan további kérdése van, azt a személyes adatok megadása előtt küldje el részünkre az info@margaretahaz.com e-mail címre és kizárólag a kérdés tisztázását követően adja meg személyes adatait!

Amennyiben személyes adatokat kérünk Öntől, úgy azt kötelező adatszolgáltatásra vonatkozó hivatkozás és a jogszabály megjelölése hiányában önkéntes adatszolgáltatás keretében kérjük. A Margaréta-Ház kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a személyes adatok kezelésébe és/vagy feldolgozásába harmadik személy közreműködőt vonjon be (szerződött partnereit), azzal, hogy vonatkozásukban is köteles előírni és biztosítani a jogszabályi előírások és a jelen Szabályzat betartását, valamint köteles tájékoztatni az érintettet arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Amennyiben nem ért egyet adatkezelési és adatvédelmi szabályainkkal, úgy a félreértések és esetleges kárigények elkerülése érdekében kérjük, ne vegye igénybe személyes adat megadásával járó szolgáltatásainkat.

Fogalom meghatározások

a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

b) különleges adat: – a fajta eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

e) adattovábbítás: az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

f) nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

j) adatállomány és automatizált adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége, automatikusan feldolgozásra kerülő adatállomány.

Adatok minősége, a személyes adatokra vonatkozó követelmények

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Margaréta-Ház, valamint az általa bevont adatkezelők és az adatfeldolgozók további intézkedésekkel biztosítják

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az érintett adatalanyt védő további garanciák

Az érintett kérelmezheti Margaréta-Ház

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérjük, hogy kérelmeiket e-mailben az info@margaretahaz.com e-mail címre, vagy postai úton a Margaréta-Ház címére (1201 Budapest, Tinódi u. 60.) küldjék meg és levelükben jelöljék meg kérelmük pontos tartalmát!

Az érintett kérelmére a Margaréta-Ház tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Margaréta-Ház köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg külön megállapodás alapján. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását a Margaréta-Ház csak az Adatvédelmi tv 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Margaréta-Ház az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, a személyes adatot Margaréta-Ház helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Adatvédelmi tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

  1. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  1. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. Törlés helyett Margaréta-Ház zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Margaréta-Ház megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Margaréta-Ház az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintettnek az Adatvédelmi tv 14-18. §-ában meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Különleges adat az Adatvédelmi tv 6. §-ában meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,

b) az Adatvédelmi tv 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy

c) az Adatvédelmi tv 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Kizárólag állami, vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények megelőzésére és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásokat.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Margaréta-Ház a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Adatbiztonság, felelősségek

Margaréta-Ház köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Margaréta-Ház, illetve tevékenységi körében adatfeldolgozója köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során Margaréta-Ház és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Margaréta-Háznak és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Tájékoztatjuk, hogy a www.margaretahaz.com weboldal látogatottságának méréséhez, a látogatói viselkedés figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetéseink eredményessége növeléséhez a Google Analytics és Remarketing programjait használjuk. E programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A www.vmargaretahaz.com weboldalra látogatók a weboldal használatával egyúttal engedélyezik a Margaréta-Ház részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát, valamint hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez a Margaréta-Ház részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban. A Margaréta-Ház a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a Margaréta-Ház információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A cookie-k beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). A böngészők oldalain állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén. Azok a webhely látogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Felelősség korlátozása

A Margaréta-Ház weboldalát a Felhasználó kizárólag saját felelősségére és a jelen Szabályzattal összhangban használhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai postai úton, vagy interneten történő továbbítása során adataihoz illetéktelen személyek hozzáférhetnek, illetve azok elveszhetnek, a Margaréta-Ház az ebből eredő károkért nem felel, a Margaréta-Ház részére átadott személyes adat valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az afeletti rendelkezési jog fennállásáért (különösen de nem kizárólagosan: más személyek személyes adataival kapcsolatos jogosulatlan visszaélések, bűncselekmények) kizárólag az adatot átadó érintett felel, a Margaréta-Ház ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár. A weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket a Margaréta-Ház semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne. A weboldalon szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Margaréta-Ház-nak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésére. Amennyiben ilyen ugrópontokra kattint, más szolgáltatók oldalaira kerülhet át. Ezen oldalak a Margaréta-Ház-nak nem állhatnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalakkal kapcsolatos adatvédelemért és adatvesztésért, továbbá az esetleges visszaélésekért Margaréta-Ház semmiféle felelősséget nem vállal. Olyan akciók, játékok, promóciók esetében, melyek közösségi médiumok, fájl megosztó oldalak útján, vagy más közreműködők segítségével kerülnek megrendezésre a résztvevők adatainak kezelésére további előírások is vonatkozhatnak (pl. közösségi oldalak, fájl megosztó oldalak adatkezelési és adatvédelmi szabályai), melyek megismerése és betartása az érintett résztvevő feladata, a Margaréta-Ház ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

Webáruház regisztráció, Hírlevél regisztráció és egyéb regisztrációk

A Margaréta-Ház a weboldalon webáruház szolgáltatást működtet, melynek igénybevétele az érintett menüpontban feltüntetett adatok és személyes adatok megadásához (regisztrációhoz) kötött. Az adatszolgáltatás önkéntes. A webáruház szolgáltatás tartalmának leírása az érintett menüpontban található, az érintett ennek megismerését követően a regisztráció során a vonatkozó feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatait és személyes adatait a webáruház szolgáltatás, a webáruház kedvezmények és nyeremények igénybevétele céljából és időtartama alatt a Margaréta-Ház kezelje és feldolgozza. E szolgáltatásunk keretében végzett adatkezelésre és az adatvédelemre egyebekben a jelen Szabályzat irányadó. Amennyiben a Margaréta-Ház bármely egyéb akciójához, promóciójához, nyereményjátékához regisztráció és személyes adatok megadása szükséges, úgy ezen esetekre a jelen Szabályzat rendelkezésein felül az adott akció, promóció, nyereményjáték tájékoztatója és részvételi feltételei is irányadóak! A feliratkozók adatai hozzájárulásuk visszavonásáig kerülnek megőrzésre. A hozzájárulást az info@margaretahaz.com címre címzett elektronikus levélben, vagy az adatkezelő székhelyére címzett levélben lehet visszavonni. A személyes adatok az adatkezelési hozzájárulás visszavonásától számított legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Vásárlók adatainak kezelése

A www.margaretahaz.com webáruházban leadott rendelések teljesítése érdekében a Vásárló személyes adatokat ad meg. A megadott név, cím, telefonszám, e-mail cím adatok a megrendelésre vonatkozó számla kiállításához, valamint a megrendelés kézbesítéséhez szükségesek. A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A szerződéseket a www.margaretahaz.com áruház elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét.

A vásárlók által megadott személyes adatok továbbítása

A megrendelt termékek kézbesítése érdekében az érintett által megadott, szállításra vonatkozó személyes adatok (címzett, értesítési telefonszám, valamint e-mail cím) továbbításra kerülnek a kiszállítást végző szolgáltatók felé.

A www.margaretahaz.com webáruház, mint adatkezelő szolgáltatása teljesítése érdekében az alábbi partnereinek továbbítja vásárlói személyes adatait:

  • Magyar Posta Zrt. részére a házhoz szállítást választó vásárlók adatait.

A www.margaretahaz.com webáruház kötelezi magát arra, hogy minden olyan partnerének, akinek az adatokat a szolgáltatás ellátása érdekében továbbítja, felhívja a figyelmét, hogy gondoskodjon a továbbított adatok biztonságáról. Tegyék meg mindazokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő védelmét és megakadályozzák azok jogosulatlan felhasználását.

A www.margaretahaz.com webáruház a megadott személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel, személyes adatokat harmadik személynek, vagy hatóságok számára csak abban az esetben ad ki, ha erről érintett előzetesen kifejezett hozzájárulását adja, vagy erről kötelező erővel törvény rendelkezik.

A www.margaretahaz.com webáruház a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valóságáért kizárólag az felelős, aki megadja azokat. Felhasználó kijelenti, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre való tekintettel egy megadott e-mail címmel elvégzett összes művelettel kapcsolatban minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Jogorvoslati lehetőségek

Érintett, személyes adataihoz fűződő jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt érvényesítheti. Személyes adataival kapcsolatos kérdésekben kérheti az alapvető jogok biztosának (1051 Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.) segítségét is.

Záró rendelkezések

A jelen szabályzatban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések irányadóak. Margaréta-Ház kifejezetten fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására, visszavonására. Jelen Szabályzat 2017. január 1. napjától visszavonásig hatályos.

Grácz Kft.

1201 Budapest, Tinódi u. 60.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-128419/2017.